معرفی دپارتمان

تعداد بازدید:۹۶۹

ار این پیش گفتند ارباب هوش..................شفا می بایدت داروی تلخ نوش
امروزه دارو جزئی جدا نشدنی از زندگی آدمی شده است به نحوی که در کشوی میز هر فردی چند نوع قرص دیده می شود و هیچ خانه ای نیست که در آن انواع شربت ها وقرص های رنگارنگ و آمپول های گوناگون وجود نداشته باشد. اما نوع نگرش ها نسبت به پدیده دارو می توانددر موفقیت و یا شکست یک دارو تأثیر بسزایی داشته باشد 

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۰