معرفی دپارتمان

بخش خدمات و مراقبت های داروئی مرکز قلب و عروق شهید رجایی همسو با نگرش بیمارستان در سه حوزه ارائه خدمات داروئی به بیماران ، انجام پروژه های تحقیقاتی و همچنین آموزش مشغول به فعالیت است .

  • خدمات ارائه شده در این بخش در دو حیطه داروسازی بیمارستانی و داروسازی بالینی ارائه می گردد.
  • در حیطه داروسازی بیمارستانی ، بخش خدمات و مراقبت های داروئی مسئولیت تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز بیماران بستری (600 تخت) و همچنین تهیه و توزیع دارو و ارائه خدمات به بیماران سرپائی را عهده دار است .  به منظورافزایش کیفیت و تسهیل دارو رسانی در بیماران بستری ، توزیع دارو ها به صورت Unit-based انجام می گیرد.
  • سرویس های فارماکوتراپی که در این بخش ارائه می شود عبارتند از :
         1. پایش ، ارزیابی و مدیریت عوارض جانبی دارو ، ثبت و پیشگیری عوارض جانبی دارو
         2. برگزاری و شرکت در راند بیمارستان
         3. پایش سطح سرمی داروها
         4. پایش دارو درمانی بیماران و مرور کلیه ی داروهای دریافتی توسط بیمار
         5. ارائه اطلاعات دارویی به دیگر اعضای کادر درمان
         6. آموزش بیماران به منظور افزایش همراهی با رژیم های درمانی ( آموزش نحوه مصرف دارو - عوارض دارویی- تداخلات و . . . )

در این بخش داروسازان ، تکنسین های داروئی و نیروهای خدماتی آموزش دیده به منظور افزایش کیفیت با به کارگیری دانش و مهارت حرفه ای خویش نهایت سعی خود را انجام داده تا بهترین خدمات به بیماران ارائه شود .